فصل نامه
سورنا انتخاب برتر

این فصلنامه بصورت رایگان تقدیم می شود به تمامی مبتکران، بازرگانان و مصرف کنندگان عزیز با امید به اینکه بتوانیم به عنوان وارد کننده ظروف تخصصی صنایع آرایشی، بهداشتی و دارویی گامی در جهت ارتقاء و رونق صنعت بسته بندی برداشته باشیم.
بهار ۱۳۹۹
تابستان ۱۳۹۹
پاییز ۱۳۹۹