سورنا انتخاب برتر وارد کننده‌ی ظروف بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی، با اجرای بیش از 1000 پروژه‌ی موفق در زمینه‌ی واردات بسته بندی های با کیفیت استاندارد های منتخب جهانی.
سورنا انتخاب برتر وارد کننده‌ی ظروف بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی، با اجرای بیش از 1000 پروژه‌ی موفق در زمینه‌ی واردات بسته بندی های با کیفیت استاندارد های منتخب جهانی.

Our Customers

سورنا انتخاب برتر
سورنا انتخاب برتر
سورنا انتخاب برتر
سورنا انتخاب برتر
سورنا انتخاب برتر
سورنا انتخاب برتر
سورنا انتخاب برتر
سورنا انتخاب برتر
سورنا انتخاب برتر
سورنا انتخاب برتر
سورنا انتخاب برتر

Customers

Executive Projects

Products Diversity

سورنا انتخاب برتر

Sorena company is one of the largest and most significant distributors active in the cosmetic, hygienic food, and pharmaceutical packaging industry.

+98 (21) 58226

adminsocial@sorena-pack.com

Unit 1, No 8, South Shiraz St, Yas Alley, Molasadra St, Tehran, Iran

Useful Links

FAQWe Are Hiring!

All moral and property rights of this website belong to Sorena